4. Інтегральне числення і диференціальні рівняння.

4.1. Обчислювальна математика

Самостійна робота № 15

4.1.1. Наближені обчислення, типи похибок.

Навчальна мета: зосередити увагу студентів на правилах запису чисел, наближених обчисленнях, правилах виконання дій та підрахунків похибок.

Розвивальна мета: розвивати швидкі та точні обчислювальні навички, увагу, пам’ять, спостережливість, шляхом розв’язування завдань; формувати вміння студентів грамотно виконувати обчислення, що є необхідною якістю майбутнього спеціаліста.

Виховна мета: виховувати уважність та акуратність.

Зміст самостійної роботи

1 . Зробити конспект, використовуючи запитання, які подані нижче.

2. Питання до самостійної роботи № 15:

1) Природна і нормалізована форми запису числа.

2) Абсолютна та відносна похибки.

3) Значуща цифра, вірна цифра. Округлення чисел.

4) Похибка суми і різниці.

5) Похибка добутку, частки, степеня і кореня.

6) Виконання обчислень.

Література

1. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст]: учебное пособие для студентов втузов. В 2-х ч. Ч 1 / П.Е. Данко, А.Г. Потапов, Т.Я. Кожевникова. – М.: Высш. шк..,1986. – 304 с.: илл.

2. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст]: учебное пособие для студентов втузов. В 2-х ч. Ч 2 / П.Е. Данко, А.Г. Потапов, Т.Я. Кожевникова. – М.: Высш. шк., 1986. – 415 с.: илл.

3. Дидактичні матеріали з математики [Текст]: навч. посібник / О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов [та ін.]. – К.: Вища школа, 2001. – 271 с.: іл.

4. Математика [Текст]: підручник / О.М. Афанасьєва, Я.С. Бродський, О.Л. Павлов [та ін.]. – К.: Вища школа, 2001. – 447 с.: іл.

5. Письменный Д.Т. Конспект лекций по высшей математике: полный курс [Текст]: курс лекций / Дмитрий Трофимович Письменный. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 608 с.: илл.

6. Сборник задач по высшей математике. 1 курс [Текст]: сборник задач / К.Н. Лунгу, Д.Т. Письменный, С.Н. Федин [и др.]. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 576 с.: илл.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *