Людина чи група людей, якими управляють.

Читайте также:
  1. Вечный Закон непреклонен, но какое счастье для людей, что Он существует!
  2. Група 41-Дз
  3. Група ІБ-2.01
  4. Група ТЗІ-1.02
  5. Група ТЗІ-2.02
  6. Динаміка індексу конкурентоспроможності у сфері подорожей та туризму для України і Польщі за субіндексами та групами показників, 2008-2011 рр [54].
  7. Доза внутреннего облучения щитовой железы людей, находящихся на оси следа облака при разрушении реактора

2 Апарат управління.

3 Люди, які займаються управлінням.

4 Люди, які виконують певні завдання.

5 Яке із понять ширше: «управління» чи «менеджмент» і чому?

1 Термін «управління» набагато ширше терміну «менеджмент» тому, що термін «управління» застосовується до різних видів людської діяльності, а термін «менеджмент» тільки тоді, коли мова йде про соціальне управління.

2 Термін «управління» є складовою частиною менеджменту і тому він вужче терміну «менеджмент».

3 Термін «управління» не є складовою частиною менеджменту і тому він застосовується тоді, коли мова йде про управління людьми.

4 Термін «управління» набагато ширше терміну «менеджмент».

6 Менеджмент. Яке з наведених нижче визначень Ви вважаєте найбільш оптимальним?

1 Цілеспрямована дія керуючої системи на групу працівників або на окремих виконавців для виконання поставлених завдань з метою досягнення певних цілей.

2 Влада та органи управління системами.

3 Цілеспрямований вплив на об’єкти управління.

4 Органи управління.

7 Якщо Вам прийдеться роз’яснювати поняття «управління «, то Ви скажете, що це:

1 Здійснення цілеспрямованого впливу на певний об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку із зміною обставин.

2 Робота, що пов’язана з переробкою інформації.

3 Керівництво людьми.

4 Керівництво людьми і технікою.

8 Що є об’єктом вивчення менеджменту?

1 Організації та процеси, які в них здійснюються.

2 Фінансові процеси.

3 Матеріальні процеси.

4 Окремі підрозділи організацій.

9 Визначте, що таке суб’єкт управління?

1 Людина або група людей, що здійснюють управління.

2 Людина або група людей, що мають певні знання, уміння та навики з управління.

3 Учасники управління.

4 Група людей, на яких чинять цілеспрямований вплив для досягнення певних цілей.

10 На чому ґрунтується створення рівнів управління в організації?

1 Вертикальному та горизонтальному поділі управлінської праці.

2 Горизонтальному поділі управлінської праці.

3 Вертикальному поділі управлінської праці.

4 Необхідності контролювати діяльність персоналу.

11 Важливим внеском «школи наукового управління» у практику управління було:

1 Створення універсальних принципів управління.

2 Систематичне використання засобів стимулювання праці з метою зацікавлення персоналу у підвищенні його продуктивності праці.

3 Перенесення центру уваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між людьми.

4 Застосування в управлінні математики, статистики тощо.

1 1950-1988 pp.

12 Засновниками школи людських стосунків вважаються:

1 Мері Паркер Фоллет та Елтон Мейо.

2 Мері Паркер та Файоль.

3 Файоль та Генрі Гант.

4 Тейлор та Файоль.

13 Школа людських стосунків в управлінні отримала свій розвиток у:

Pp.

2 1900-1950 pp.

3 1885-1920 pp.

4 1950-1988 pp.

14 Які три підходи до управління отримали найбільше розповсюдження починаючи з кінця 50-хроків XXcm.:

1 Процесний, системний, ситуаційний підходи.

2 Процесний, змістовний, мотиваційний підходи.

3 Системний, мотиваційний, поведінський підходи.

4 Ситуаційний, поведінський, змістовний підходи.

15 Що слід розуміти під принципами менеджменту?

1 Правила, вихідні положення та норми поведінки, якими керуються менеджери в процесі управління системами.

2 Вихідні положення, за допомогою яких вирішуються виробничі завдання.

3 Норми поведінки людей у процесі виконання своїх функцій.

4 Положення про діяльність органів управління.

16 Що таке закономірності менеджменту?

1 Об’єктивні, стійкі, загальні та повторювані зв’язки між явищами, процесами, категоріями менеджменту.

2 Правила, вихідні положення та норми поведінки, якими керуються органи в процесі управління.

3 Керівництво для дій, що допомагає досягти поставлених цілей.

4 Сталі та незаперечні норми управління організацією.

17 Що являє собою менеджмент з функціональних позицій?

1 Процес планування, організації, мотивації та контролю, які необхідні для досягнення певної цілі.

2 Процес планування, організації, мотивації.

Загрузка…

3 Процес планування, організації, контролю та регулювання.

4 Процес контролю та організації.

18 Розподіл функцій у підрозділі здійснює:

1 Керівник підрозділу.

2 Керівник підприємства.

3 Відділ персоналу.

4 Економісти.

19 Що таке функції менеджменту?

1 Конкретний особливий вид діяльності, що визначає напрями або стадії процесу управління.

2 Вид управлінської діяльності.

3 Стадії процесу управління.

4 Вид діяльності.

20 У результаті чого виникли функції менеджменту?

1 Поділу і спеціалізації праці.

2 Поділу праці.

3 Кооперації праці.

4 Поділу і кооперації праці.

21 В організаційно-розпорядчих методах менеджменту реалізується:

1 Функція організації, яка передбачає організаційний і розпорядчий вплив.

2 Організаційний вплив.

3 Розпорядчий вплив.

4 Адміністративний вплив.

22 Методи менеджменту — це:

1 Засоби впливу керуючої системи на керовану з метою досягнення певних цілей.

2 Форма впливу на людей для отримання великих прибутків.

3 Засіб впливу на персонал.

4 Засоби впливу на фактори середовища діяльності організації.

23 Економічні методи менеджменту ґрунтуються на використанні:

1 Економічних інтересів колективу й особи.

2 Економічних інтересів персоналу підприємства.

3 Матеріальних інтересів власників підприємства.

4 Матеріальних інтересів держави, власників і колективу підприємства.

24 У чому полягає особливість організаційних методів менеджменту?

1 Вони виражають прямий цілеспрямований вплив на об’єкти управління і засновані на обов’язковості виконання відповідних наказів, розпоряджень, інструкцій, правил тощо.

2 Вони передбачають цілеспрямований вплив на основі відповідних правил та інструкцій.

3 Вони передбачають опосередкований вплив на суб’єкти управління за допомогою відповідних розпорядчих актів управління.

4 Вони засновані на владі примусу та покарань з метою виконання наказів.

25 Що таке соціальне планування як метод менеджменту ?

1 Система заходів, які спрямовані на удосконалення соціально-демографічної структури організації, поліпшення побутових умов праці та її стимулювання через організацію побуту, забезпечення відпочинку і т.д..

2 Система заходів, які спрямовані на добір членів колективу за особливостями характеру, стажем роботи, розташування їх на робочих місцях.

3 Система заходів, які спрямовані на формування системи нагород,моральних стимулів, присвоєння звань.

4 Встановлення норм відносин між працівниками, правил внутрішнього розпорядку, проведення соціальних досліджень та формування способів виявлених проблем.

26 Економічним методом менеджменту, який формує засади функціонування організації з точки зору збалансованості надходжень і витрат,є:

Бюджет

2 Виробничо-технічний план.

3 План маркетингу.

4 Технологічна карта.

27 До економічних методів менеджменту відносять:

1 Матеріальні стимули.

2 Планування.

3 Статут.

4 Органіграма.

28 Технологія менеджменту виступає у вигляді:

1 Раціональної послідовності операцій і процедур, які виконуються керівниками, фахівцями й технічними виконавцями з використанням конкретних засобів впливу на об’єкт управління.

2 Сукупність знань про засоби перетворення вхідних ресурсів в результат роботи підприємства.

3 Сукупності стандартів, правил, норм, апробованих засобів і прийомів доцільної людської діяльності, що дозволяють досягти значних результатів діяльності організації.

4 Послідовність застосування зразків поведінки персоналу.

29 Яка властивість процесу менеджменту проявляється в тому, що процес менеджменту по основних етапах і стадіях повторюється?

1 Циклічності.

2 Динамічності.

3 Стійкості.

4 Безперервності.

30 Вкажіть етап процесу менеджменту, на якому визначається стан керованої системи

1 Ситуація.

2 Ціль.

3 Проблема.

4 Рішення.

31 Яка властивість процесу менеджменту проявляється у формуванні певних каналів протікання процесу менеджменту, які утворюють природну структуру системи менеджменту, що закріплюється в організаційних актах?

1 Стійкості.

2 Динамічності.

3 Безперервності.

4 Циклічності.

32 До одноосібних управлінських рішень відносяться:

1 Накази, розпорядження, вказівки та резолюції.

2 Постанови, розпорядження та приписи.

3 Постанови та накази.

4 Накази і вказівки.

33 Метод експертних оцінок у прийнятті рішень полягає:

1 У залученні кваліфікованих досвідчених фахівців до вироблення рішень з конкретної проблеми.

2 У залученні тільки досвідчених (з практичним досвідом) керівників підрозділів.

3 У залученні керівників провідних підрозділів до вироблення найважливіших рішень.

4 У залученні всіх фахівців до вироблення рішень.

34 Метод мозкового штурму у прийнятті рішень полягає в організації:

1 Індивідуального і колективного прийняття рішення на основі стимулювання творчої активності і вироблення якомога більшої кількості варіантів рішення.

2 Колективного обговорення проблем і вироблення раціонального рішення.

3 Переважно колективного обговорення окремих проблем.

4 Обговорення актуальних проблем.

35 З якою метою керівник організації повинен залучати членів трудового колективу при виробленні управлінських рішень?

1 Щоб скористатися колективним досвідом та врахувати думку кожного.

2 Щоб зняти з себе відповідальність за їх прийняття.

3 Щоб створити про себе думку як про керівника-демократа.

4 Щоб не зробити помилок.

36 Що означає вимога: управлінське рішення повинне бути повним?

1 Тобто таким, зміст і роз’яснення якого виключає причини його невиконання.

2 Тобто, досить деталізованим та ясним.

3 Тобто таким, що не містить ніяких, особливо неприйнятих скорочень.

4 Тобто, досить конкретним.

37 Успішне прийняття рішень базується на таких обов’язкових умовах як:

1 Права, повноваження, обов’язковість, компетентність, відповідальність.

2 Функціональні обов’язки, примус, винагорода за результат.

3 Компетентність, інформаційне забезпечення, застосування наукових підходів.

4 Всі відповіді правильні.

38 Що слід розуміти під оптимізацією управлінських рішень?

1 Вибір найбільш ефективного варіанта рішення із можливих альтернатив.

2 Обґрунтованість рішення.

3 Забезпечення законності і правомочності рішень.

4 Всі відповіді правильні.

39 Планування це:

1 Вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення.

2 Один із засобів, за допомогою якого забезпечується єдиний напрям зусиль членів організації для досягнення її цілей.

3 Розроблення можливих варіантів існування організації.

4 Розроблення завдань для підлеглих, пов’язаних з визначенням комплексного плану перспективного розвитку організації.

40 Під стратегією організації слід розуміти:

1 Всебічний комплексний план, призначений для реалізації місії та досягнення цілей.

2 Комплексний план для отримання прибутків у перспективному періоді.

3 План реалізації цілей.

4 Довгострокові плани для досягнення цілей.

41 Процес оцінки стратегії організації — це:

1 Механізм зворотного зв’язку для коригування стратегії.

2 Аналіз фактично досягнутих результатів.

3 Порівняння виконання запланованих робіт з фактичними результатами.

4 Аналіз поточних результатів.

42 Графіки виконання роботи, послідовній опис операції сітьове планування й управління, робочий календар відносяться до:

1 Методів організаційного планування.

2 Принципів організаційного планування.

3 Методів організації.

4 Методів контролю.

43 Визначте послідовність процесу стратегічного планування: 1 — вибір стратегії; 2 — управлінське обстеження сильних і слабких сторін; 3 — оцінка стратегії, 4 — цілі організації; 5 місія організації; 6 —реалізація стратегії; 7 — оцінка і аналіз зовнішнього середовища; 8 — аналіз стратегічних альтернатив:

1 5,4,2,7,8,1,6,3.

2 1,3,4,6,7,8,2,5.

3 7,8,4,3,2,5,6,1.

4 6,7,2,3,4,5,8,1.

44 Горизонтальний розподіл праці — це:

1 Розподіл значного обсягу управлінської роботи на одному рівні на численні невеликі спеціалізовані завдання.

2 Розподіл праці на складові, які відділяють роботу по координації від самої діяльності.

3 Розподіл завдань за конкретними функціями управління між керівниками різних рівнів управління.

4 Розподіл праці між лінійними керівниками і підлеглими.

45 Що слід розуміти під організаційною структурою управління?

1 Склад і супідрядність взаємозв’язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією.

2 Склад ланок управління організацією.

3 Сукупність управлінських взаємозалежних ланок управління, побудованих за принципом супідрядності.

4 Розподіл управлінського персоналу на підрозділи.

46 Що створює структуру управління організацією?

1 Сукупність лінійних і функціональних служб (органів).

2 Сукупність лінійних органів управління.

3 Сукупність функціональних служб.

4 Сукупність різних підрозділів (органів) управління.

47 Де переважно застосовується лінійна структура управління?

1 В управлінні малими організаціями.

2 В управлінні великими організаціями.

3 В управлінні об’єднаннями організацій.

4 В управлінні об’єднаннями підприємств.

48 Який тип оргструктур управління, вважається найбільш простим?

1 Лінійний.

2 Функціональний.

3 Змішаний.

4 Матричний.

49 Що слід розуміти під органом управління в організації?

1 Ланку або сукупність ланок керуючої системи.

2 Сукупність ланок керованої системи.

3 Окремі ланки управління організацією.

4 Особи, які здійснюють управлінський вплив на трудовий колектив.

50 Що відноситься до елементів органіграм?

1 Лінійні, функціональні зв’язки та зв’язки, пов’язані з передачею спеціалізованих повноважень.

2 Органи всіх систем управління організацією та взаємозв’язки між ними.

3 Система взаємозв’язків між органами управління.

4 Сукупність різних підрозділів органів управління.

51 Організаційна структура управління визначається:

1 Складом і супідрядністю взаємозв’язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією.

2 Супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління.

3 Складом ланок управління організацією.

4 Складом підрозділів організації.

52 Яким чином здійснюється побудова організації?

1 Шляхом організаційного проектування.

2 Шляхом розрахунку чисельності персоналу.

3 Шляхом розрахунку об’ємів діяльності організації.

4 Всі відповіді неправильні.

53 Де зосереджуються всі функції управління нижчестоящими підрозділами при лінійній структурі?

1 В одній ланці.

2 У різних ланках управління організацією.

3 У різних підрозділах організації.

4 В одному підрозділі.

54 Функціональна структура управління застосовується:

1 В управлінні середніми за розміром та чисельністю працюючих організаціями.

2 В управлінні великими за розміром та чисельністю працюючих організаціями.

3 В управлінні об’єднаннями організацій.

4 В управлінні малими за розміром та чисельністю працюючих організаціями.

55 Де переважно застосовується лінійно-функціональна структура управління ?

1 В управлінні великими сучасними організаціями.

2 В управлінні середніми за розміром організаціями.

3 В управлінні малими організаціями.

4 В управлінні великими і малими організаціями.

56 Де переважно застосовуються дивізіональні структури управління?

1 В управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною кількістю виробничих та комерційних відділень.

2 В управлінні великими організаціями.

3 В управлінні спільними організаціями.

4 В управлінні малими об’єднаннями.

57 Де переважно застосовуються матричні організаційні структури управління?

1 В управлінні багатопрофільними організаціями з великою кількістю виробництв, надання послуг обмеженого життєвого циклу.

2 В управлінні спільними організаціями.

3 В управлінні великими багатопрофільними організаціями зі значною кількістю виробничих та комерційних відділень.

4 В управлінні великими організаціями.

58 У чому полягає основна перевага матричних організаційних структур управління?

1 Висока гнучкість та орієнтація на нововведення.

2 Орієнтація на встановлення належних інформаційних зв’язків між ланками управління.

3 Орієнтація на нововведення.

4 Орієнтація на завоювання нових ринків збуту продукції.

59 Функціональна структура управління будується на:

1 Ієрархії органів, які забезпечують виконання кожної функції управління на всіх рівнях.

2 Ієрархії органів, які здійснюють контроль.

3 Ієрархії органів, які координують діяльність.

4 Всі відповіді неправильні.

60 Повноваження бувають:

1 Лінійні і функціональні (штабні).

2 Планові, організаційні, мотиваційні, соціально-психологічні.

3 Адміністративні, економічні, соціально-психологічні.

4 Контрольні, звітні, погоджувальні, рекомендаційні.

61 Відповідальність це:

1 Сукупність офіційно наданих прав і обов’язків самостійно приймати рішення, віддавати розпорядження і здійснювати дії в інтересах організації.

2 Необхідність звітувати за прийняті рішення, активні дії та їх наслідки.

3 Обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких співробітників на виконання визначених задач.

4 Звітувати за виконані дії.

62 Діапазон керованості залежить від:

1 Перерахованого в інших пунктах.

2 Ступеня складності та важливості задач, їх різноманіття.

3 Територіального розміщення виконавців, особистих можливостей і здібностей керівника та підлеглого.

4 Чисельності підлеглих.

63 Сутність якої системи організації полягає в тому, що керівник є одноособовим і підкоряється лише одному вищестоящому керівникові:

1 Лінійної.

2 Функціональної.

3 Лінійно-функціональної.

4 Секційної.

64 Передача виконання виробничих задач підлеглим нижчестоящим керівникам це:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *