ВАРІАНТ 1

Завдання 1. ТЕСТ

1. Об’єктом мовознавства може бути:

А. Тільки мова загалом як засіб спілкування і засіб мислення, пізнання.

Б. Мова загалом як засіб спілкування і засіб мислення, пізнання або окрема

конкретна мова чи група споріднених мов.

В. Окрема конкретна мова чи група споріднених мов.

2. Теоретичним мовознавством також називається:

А. Конкретне мовознавство.

Б. Часткове мовознавство.

В. Загальне мовознавство.

3. Вивчення окремих лінгвістичних понять у певній системі передбачає такий курс, як:

А. «Історія мовознавства».

Б. «Загальне мовознавство».

В. «Вступ до мовознавства».

4. Часткове мовознавство вивчає:

А. Мову загалом як засіб спілкування і засіб мислення, пізнання.

Б. Окремі мови світу або групи споріднених мов.

В. Окремі конкретні мови світу.

5. Поділ лінгвістики на внутрішню і на зовнішню запропонував:

А. В. фон Гумбольдт.

Б. А. Шлейхер.

В. Ф. де Соссюр.

6. Теорія про довільний зв’язок плану вираження і плану змісту знака виникає:

А. В епоху Середньовіччя.

Б. В Давньому Єгипті.

В. В античності.

7. Питання про те, що таке мова, якою є її природа, яким є склад її компонентів, якими є закономірності функціонування і розвитку мови та її складових, з’ясовує:

А. Зовнішня лінгвістика.

Б. Як зовнішня, так і внутрішня лінгвістика.

В. Внутрішня лінгвістика.

8. Позиція, при якій мова і мислення ототожнюються, а граматичне мистецтво ототожнюється з

логікою як з мистецтвом пізнання істини, стає домінуючою:

А. У часи Давнього Єгипту та Давньої Індії.

Б. В античний період.

В. У післяантичний період.

9. Розуміння мови як системи знаків закладено в роботах:

А. В. фон Гумбольдта.

Б. А. Шлейхера.

В. Ф. де Соссюра.

10. Експансіонізм як тенденція, що визначає розвиток сучасної лінгвістики, передбачає:

А. Вивчення мовних фактів крізь призму людської особистості.

Б. Намагання не тільки описати мовні факти, але й дати їм пояснення.

В. Своєрідне розширення лінгвістики за рахунок включення до сфери лінгвістики низки

суміжних проблем і використання даних і методик інших наукових дисциплін.

Завдання 2.

Поясніть, у чому полягає відмінність між такими навчальними дисциплінами, як «Загальне мовознавство» та «Історія мовознавства».

Завдання 3.

Обґрунтуйте зв’язок мовознавства з такими науками, як семіотика, логіка, фізика, фізіологія.

Завдання 4. Дайте визначення терміна філологія.

 

ВАРІАНТ 2

Завдання 1. ТЕСТ

1. Конкретне мовознавство вивчає:

А. Мову загалом як засіб спілкування і засіб мислення, пізнання.

Б. Окремі мови світу або групу споріднених мов.

В. Окремі конкретні мови світу.

2. Персоніфікованою та драматизованою теорією мови називають таки курс, як:

А. «Історія мовознавства».

Б. «Загальне мовознавство».

В. «Вступ до мовознавства».

3. Об’єктом мовознавства може бути:

А. Тільки мова загалом як засіб спілкування і засіб мислення, пізнання.

Б. Мова загалом як засіб спілкування і засіб мислення, пізнання або окрема

конкретна мова чи група споріднених мов.

В. Окрема конкретна мова чи група споріднених мов.

4. На вивчення результатів процесу пізнання мови з метою їхнього впорядкування

спрямований такий навчальний курс, як:

А. «Історія мовознавства».

Б. «Вступ до мовознавства».

В. «Загальне мовознавство».

5. Процес формування, виділення тих чи інших лінгвістичних понять, теорій, шкіл,

напрямків, концепцій вивчає:

А. «Історія мовознавства».

Б. «Загальне мовознавство».

В. «Вступ до мовознавства».

6. Автором роботи «Курс загального мовознавства» (1916) є:

А. В. фон Гумбольдт.

Б. А. Шлейхер.

В. Ф. де Соссюр.

7. Питання про те, яким чином мова співвідноситься з іншими соціальними і природними

утвореннями, як мова співвідноситься із самою людиною, з’ясовує:

А. Зовнішня лінгвістика.

Б. Як зовнішня, так і внутрішня лінгвістика.

В. Внутрішня лінгвістика.

8. Формування переконання в тому, що мова і мислення — це два складні і

взаємопов’язані явища, кожне із яких має сою сферу реалізації і форму втілення, —

це один із основних результатів першого етапу розвитку такого напрямку, як:

А. Психолінгвістика.

Б. Соціолінвістика.

В. Компаративістика.

9. Методологічний зсув від лінгвістики іманентної, коли, за словами Ф. де Соссюра, «мова

розглядається в самій собі і для самої собі», до лінгвістики антропоцентричної, відбувається:

А. Починаючи з 50-х рр. ХІХ ст.

Б. У 70-80-ті рр. ХІХ ст.

В. Починаючи з 70-х рр. ХХ ст.

10. Експланатарність як тенденція, що визначає розвиток сучасної лінгвістики, передбачає:

А. Вивчення мовних фактів крізь призму людської особистості.

Б. Намагання не тільки описати мовні факти, але й дати їм пояснення.

В. Своєрідне розширення лінгвістики за рахунок включення до сфери лінгвістики низки

суміжних проблем і використання даних і методик інших наукових дисциплін.

Завдання 2. Поясніть, у чому полягає відмінність між такими навчальними дисциплінами, як «Загальне мовознавство» та «Вступ до мовознавства».

Завдання 3.Обґрунтуйте зв’язок мовознавства з такими науками, як історія, етнографія, географія, філософія.

Завдання 4. Дайте визначення терміна філологія.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *